top of page

Fri, May 26

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Kế Hoạch Chăm Sóc cho Người Bệnh và Những Dịch Vụ Hỗ Trợ cho Người Chăm Sóc

Webinar in Vietnamese: Respite Options & Supportive Services

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Kế Hoạch Chăm Sóc cho Người Bệnh và Những Dịch Vụ Hỗ Trợ cho Người Chăm Sóc
Thuyết Trình: Kế Hoạch Chăm Sóc cho Người Bệnh và Những Dịch Vụ Hỗ Trợ cho Người Chăm Sóc

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

May 26, 2023, 4:00 PM – 6:00 PM

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu về Kế Hoạch Chăm Sóc cho Người Bệnh và Những Dịch Vụ Hỗ Trợ cho Người Chăm Sóc.

Thuyết trình viên: Pauline Le, MSW

--

Please join us to learn more about Respite Options & Supportive Services.

Speaker: Pauline Le, MSW

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page