top of page

Fri, Aug 26

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Quyền Lợi An Sinh Xã Hội và Những Đổi Mới Từ Medi-Cal & Medicare

Webinar: Social Security Benefits and Updates on Medi-Cal & Medicare

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Quyền Lợi An Sinh Xã Hội và Những Đổi Mới Từ Medi-Cal & Medicare
Thuyết Trình: Quyền Lợi An Sinh Xã Hội và Những Đổi Mới Từ Medi-Cal & Medicare

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Aug 26, 2022, 4:00 PM – 6:00 PM

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Tìm hiểu thêm về trương trình SSA và SSI.

Learn more about SSA and SSI eligibility.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page