Upcoming Events:

 • Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
  Multiple Dates
  Tue, May 24
  Vietnamese American Cancer Foundation
  May 24, 3:00 PM – 4:00 PM
  Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA
  Số lượng có hạn. Chỉ phát theo hẹn. | Limited quantity. By appointments only.
 • Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
  Multiple Dates
  Thu, May 26
  Vietnamese American Cancer Foundation
  May 26, 3:00 PM – 4:00 PM
  Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA
  Số lượng có hạn. Chỉ phát theo hẹn. | Limited quantity. By appointments only.
 • Thuyết Trình: 3 Cao 1 Thấp
  Fri, May 27
  Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)
  May 27, 4:00 PM – 4:05 PM PDT
  Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)
  Webinar in Vietnamese: Wellness in Aging
 • Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
  Multiple Dates
  Tue, May 31
  Vietnamese American Cancer Foundation
  May 31, 3:00 PM – 4:00 PM
  Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA
  Số lượng có hạn. Chỉ phát theo hẹn. | Limited quantity. By appointments only.
 • Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
  Multiple Dates
  Thu, Jun 02
  Vietnamese American Cancer Foundation
  Jun 02, 3:00 PM – 4:00 PM
  Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA
  Số lượng có hạn. Chỉ phát theo hẹn. | Limited quantity. By appointments only.
 • Trợ Giúp Thực Phẩm - Food Distribution
  Multiple Dates
  Sat, Jun 04
  Vietnamese American Cancer Foundation
  Jun 04, 10:00 AM – 12:00 PM
  Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA
 • Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
  Multiple Dates
  Tue, Jun 07
  Vietnamese American Cancer Foundation
  Jun 07, 3:00 PM – 4:00 PM
  Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA
  Số lượng có hạn. Chỉ phát theo hẹn. | Limited quantity. By appointments only.
 • Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
  Multiple Dates
  Thu, Jun 09
  Vietnamese American Cancer Foundation
  Jun 09, 3:00 PM – 4:00 PM
  Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA
  Số lượng có hạn. Chỉ phát theo hẹn. | Limited quantity. By appointments only.
 • Nhóm Hỗ Trợ Hàng Tháng Cho Bệnh Nhân Ung Thư
  Multiple Dates
  Sat, Jun 11
  Vietnamese American Cancer Foundation
  Jun 11, 10:00 AM – 12:00 PM PDT
  Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St, Fountain Valley, CA 92708, USA
  Monthly Support Group for Cancer Patients
 • Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có MEDI-CAL | Dental Clinic for MEDI-CAL Patients
  Jun 14, 9:30 AM – 3:00 PM
  Fountain Valley, 17150 Newhope St, Fountain Valley, CA 92708, USA
  Hội Ung Thư Việt Mỹ và KCS Health Center sẽ tổ chức Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal. Số chỗ rất giới hạn, quý vị vui lòng ghi danh sớm! Lưu ý: dịch vụ này chỉ dành cho quý vị nào có Medi-Cal. VACF and KCS Health Center will be hosting a dental clinic for patients with Medi-Cal ONLY. Spots a
 • Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
  Multiple Dates
  Tue, Jun 14
  Vietnamese American Cancer Foundation
  Jun 14, 3:00 PM – 4:00 PM
  Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA
  Số lượng có hạn. Chỉ phát theo hẹn. | Limited quantity. By appointments only.
 • Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
  Multiple Dates
  Thu, Jun 16
  Vietnamese American Cancer Foundation
  Jun 16, 3:00 PM – 4:00 PM
  Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA
  Số lượng có hạn. Chỉ phát theo hẹn. | Limited quantity. By appointments only.
 • Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
  Multiple Dates
  Tue, Jun 21
  Vietnamese American Cancer Foundation
  Jun 21, 3:00 PM – 4:00 PM
  Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA
  Số lượng có hạn. Chỉ phát theo hẹn. | Limited quantity. By appointments only.