top of page

Tue, Mar 15

|

Vietnamese American Cancer Foundation

Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry

Số lượng có hạn. Chỉ phát theo hẹn. | Limited quantity. By appointments only.

Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

Mar 15, 2022, 3:00 PM – 4:00 PM

Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA

Thông Tin | About the Event

Chỉ phát theo hẹn. 

---

By appointments only. 

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page